Zona centralnih sadržaja

Sukladno obvezama Prostornog plana uređenja Općine Bilice (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 09/06), te temeljem Odredbi članka 28. Zakona o prostornom uređenju - pročišćeni tekst (Narodne Novine, br. 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) i Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Bilice (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br. 7/07) izrađuje se Detaljni plan uređenja "Zona centralnih sadržaja Bilice" (dalje u tekstu: Detaljni plan/DPU).

DPU je izrađen u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (Narodne Novine, br. 76/07) kao i drugim odgovarajućim zakonima i propisima i koji pokrivaju problematiku prostora za koji se izrađuje ovaj DPU.

Izrada DPU-a koordinirana je Prostornim planom uređenja Općine Bilice i u skladu s Prostornim planom Šibensko-kninske županije (Sl. vjesnik Šibensko - kninske županije, br.11/02,10/05, 03/06).

 

Zona centralnih sadržaja Bilice

Pregled i preuzimanje dokumenata:

Zona centralnih sadržaja Bilice (2.27 mB)

Karta 1.0: Detaljna namjena površina (761 kB)

Karta 2.1: Infrastrukturna mreža; promet (728 kB)

Karta 2.2: Infrastrukturna mreža; telekomunikacije i elektroopskrba (691 kB)

Karta 2.3: Infrastrukturna mreža; vodoopskrba i odvodnja (787 kB)

Karta 3.0: Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora (744 kB)

Karta 4.1: Uvjeti gradnje (795 kB)

Karta 4.2: Uvjeti gradnje; parcelacija (704 kB)

 

Izmjene i dopune zone centralnih sadržaja Bilice

Pregled i preuzimanje dokumenata:

Izmjene i dopune zone centralnih sadržaja Bilice (1.61 mB)

Karta 1.0: Detaljna namjena površina (735 kB)

Karta 2.1: Infrastrukturna mreža; promet (696 kB)

Karta 2.2: Infrastrukturna mreža; telekomunikacije i elektroopskrba (671 kB)

Karta 2.3: Infrastrukturna mreža; vodoopskrba i odvodnja (755 kB)

Karta 3.0: Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora (705 kB)

Karta 4.1: Uvjeti gradnje (781 kB)

Karta 4.2: Uvjeti gradnje; parcelacija (688 kB)