Jedinstveni upravni odjel Općine

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i poslova državne uprave prenijetih na Općinu, Općina je ustrojila Jedinstveni upravni odjel. Jedinstveni upravni odjel samostalan je u svom djelokrugu, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je Općinskom načelniku.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik, kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik.

 

Upravni odjel općine Bilice:

Krešimir Ćaleta-Car, dipl. oecc.
pročelnik jedinstvenog upravnog odjela
T +385 (0)22 310 519

 

Mira Milišić, oecc.
viši stručni referent
T +385 (0)22 310 599

 

Joško Erceg
komunalni redar
T +385 (0)22 310 52
9