Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja Općine prostorno planski je dokument kojim je obuhvaćeno ukupno područje jedinice lokalne samouprave Općina Bilice. To je osnovni i obvezatni prostorno planski dokument prostornog uređenja kojim se trebaju iskazati sve zajedničke potrebe i razvojne opcije kao i njihova operacionalizacija kroz smjernice za uređivanje i zaštitu prostora.

Plan nije samo dokument kojim se osiguravaju i planiraju određene namjene i način korištenja prostora, nego je podloga i okvir za planiranje i svih ostalih aktivnosti u prostoru. Prostornim uređenjem osigurava se racionalno i svrsishodno gospodarenje, zaštita i upravljanje prostorom Općine, kao osobito vrijednim i ograničenim nacionalnim dobrom.

Ovim Prostornim planom utvrđuju se uvjeti za uređenje prostora, određuje njegovo svrhovito korištenje, namjena, oblikovanje, sanacija građevinskog i drugog zemljišta, zaštita okoliša, te zaštita spomenika kulture i osobito vrijednih dijelova prirode, a sve u skladu s osnovnim smjernicama dokumenata prostornog uređenja, Strategije i Programa prostornog uređenja države. Planom se utvrđuju granice građevinskog područja te uvjeti izgradnje unutar tog područja, načini i uvjeti izgradnje izvan građevinskih područja, te rezerviraju prostori za prometnu i ostalu infrastrukturu.

Izrada ovoga Prostornog plana koordinirana je s Prostornim planom Šibensko-kninske županije.

 

Prostorni plan uređenja Općine Bilice

Pregled i preuzimanje dokumenata:

Prostorni plan uređenja Općine Bilice (225 kB)

Obrazloženje prostornog plana Općine Bilice (150 kB)

Odredbe za provođenje prostornog plana Općine Bilice (150 kB)

Karta 1.0: Korištenje i namjena površina, sustav prometa (980 kB)

Karta 2.1: Sustav pošta i telekomunikacija (916 kB)

Karta 2.2: Energetski sustav (932 kB)

Karta 2.3: Vodno gospodarstvo (925 kB)

Karta 3.0: Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora (978 kB)

Karta 4.1: Građevinska područja (469 kB)

Karta 4.2: Građevinska područja (761 kB)

Karta 4.3: Građevinska područja (365 kB)

Karta 4.4: Građevinska područja (970 kB)

Karta 4.5: Građevinska područja (711 kB)

Karta 4.6: Građevinska područja (995 kB)

Karta 4.7: Građevinska područja (597 kB)

Karta 4.8: Građevinska područja (309 kB)

Karta 4.9: Građevinska područja (954 kB)

Karta 4.10: Građevinska područja (365 kB)

 

Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Bilice

Pregled i preuzimanje dokumenata:

Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Bilice (1.61 mB)

Odredbe za provođenje prostornog plana Općine Bilice – pročišćeni tekst (561 kB)

Karte 1.0, 2.1 i 2.3 (2.06 mB)

Karte 3.0 i 2.2 (1.38 mB)

Karta 4.1: Građevinska područja (980 kB)

Karta 4.2: Građevinska područja (798 kB)

Karta 4.3: Građevinska područja (990 kB)

Karta 4.4: Građevinska područja (1.01 mB)

Karta 4.5: Građevinska područja (771 kB)

Karta 4.6: Građevinska područja (1.06 mB)

Karta 4.7: Građevinska područja (681 kB)

Karta 4.8: Građevinska područja (338 kB)

Karta 4.9: Građevinska područja (923 kB)

Karta 4.10: Građevinska područja (372 kB)