Turistička Zajednica Općine Bilice

Turistička Zajednica Općine Bilice

0°C
Array
Petak
0°C
0°C
Petak
0°C
0°C
Petak
0°C
0°C
Petak
0°C
0°C
Petak
0°C
0°C

Jedinstveni upravni odjel

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i poslova državne uprave prenijetih na Općinu, Općina je ustrojila Jedinstveni upravni odjel. Jedinstveni upravni odjel samostalan je u svom djelokrugu, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je Općinskom načelniku.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik, kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik.

 

Upravni odjel općine Bilice:

Krešimir Ćaleta-Car, dipl. oec.
pročelnik jedinstvenog upravnog odjela
T +385 (0)22 310 519
E k.caleta-car@opcina-bilice.hr

 

Antonija Erceg, mag. oec.
viši referent za računovodstvo
T +385 (0)22 310 599
E a.erceg@opcina-bilice.hr

 

Joško Erceg
komunalni referent
T +385 (0)22 310 529
E j.erceg@opcina-bilice.hr