Turistička Zajednica Općine Bilice

Turistička Zajednica Općine Bilice

0°C
Array
Petak
0°C
0°C
Petak
0°C
0°C
Petak
0°C
0°C
Petak
0°C
0°C
Petak
0°C
0°C

Statut Općine Bilice

Na temelju članka 8. i 35. točka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 2 sjednici, od 07. kolovoza 2009. godine donijelo je Statut općine Bilice.

Statutom se uređuje status i ustrojstvo Općine Bilice (u daljem tekstu: Općina) i to status, područje i granice, samoupravni djelokrug, obilježja, pečati i Dan Općine, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, financiranje i imovina, mjesna samouprava, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne, te područne (regionalne) samouprave, javnost rada i odgovornost i druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza.