Turistička Zajednica Općine Bilice

Turistička Zajednica Općine Bilice

Bilice

6°C
Clear
Nedjelja
13°C
9°C
Ponedjeljak
13°C
5°C
Utorak
14°C
6°C
Srijeda
13°C
6°C
Četvrtak
13°C
8°C

Statut Općine Bilice

Na temelju članka 8. i 35. točka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 2 sjednici, od 07. kolovoza 2009. godine donijelo je Statut općine Bilice.

Statutom se uređuje status i ustrojstvo Općine Bilice (u daljem tekstu: Općina) i to status, područje i granice, samoupravni djelokrug, obilježja, pečati i Dan Općine, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, financiranje i imovina, mjesna samouprava, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne, te područne (regionalne) samouprave, javnost rada i odgovornost i druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza.