Turistička Zajednica Općine Bilice

Turistička Zajednica Općine Bilice

Bilice

7°C
Clear
Nedjelja
13°C
9°C
Ponedjeljak
13°C
5°C
Utorak
14°C
6°C
Srijeda
13°C
6°C
Četvrtak
13°C
8°C

Upravna tijela Općine Bilice

Općina je jedinica lokalne samouprave koja se osniva za naselje Bilice koje predstavlja prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu i koje je povezano zajedničkim interesima stanovništva.

Općina u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, upravljanje i raspolaganje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine.

Granica Općine ide rubnom granicom katastarske Općine Bilice, koja čini područje Općine Bilice, a može se mijenjati na način i po postupku propisanim zakonom.

 

Općina Bilice:

• Općina je jedinica lokalne samouprave.
• Naziv Općine je Općina Bilice.
• Općina je pravna osoba.
• Privremeno sjedište Općine je Bosuć 3, 22 220 Bilice.
• Općinu zastupa općinski načelnik.

 

Tijela općine su:

1. Općinsko Vijeće
2. Općinski načelnik